(function() { var script = document.createElement('script'); script.src = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/babel-polyfill/6.26.0/polyfill.min.js'; script.async = true; document.head.appendChild(script); }()) var __cp = { "id": "N_Z-izFEexO7tCYiYWKJz8Sb0ulmB2cvLkxr0fFOf_w", "version": "1.1" }; (function(window, document) { var cp = document.createElement('script'); cp.type = 'text/javascript'; cp.async = true; cp.src = "++cdn-widget.callpage.io+build+js+callpage.js".replace(/[+]/g, '/').replace(/[=]/g, '.'); var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(cp, s); if (window.callpage) { alert('You could have only 1 CallPage code on your website!'); } else { window.callpage = function(method) { if (method == '__getQueue') { return this.methods; } else if (method) { if (typeof window.callpage.execute === 'function') { return window.callpage.execute.apply(this, arguments); } else { (this.methods = this.methods || []).push({ arguments: arguments }); } } }; window.callpage.__cp = __cp; window.callpage('api.button.autoshow'); } })(window, document); window.__lc = window.__lc || {}; window.__lc.license = 4442131; ;(function(n,t,c){function i(n){return e._h?e._h.apply(null,n):e._q.push(n)}var e={_q:[],_h:null,_v:"2.0",on:function(){i(["on",c.call(arguments)])},once:function(){i(["once",c.call(arguments)])},off:function(){i(["off",c.call(arguments)])},get:function(){if(!e._h)throw new Error("[LiveChatWidget] You can't use getters before load.");return i(["get",c.call(arguments)])},call:function(){i(["call",c.call(arguments)])},init:function(){var n=t.createElement("script");n.async=!0,n.type="text/javascript",n.src="https://cdn.livechatinc.com/tracking.js",t.head.appendChild(n)}};!n.__lc.asyncInit&&e.init(),n.LiveChatWidget=n.LiveChatWidget||e}(window,document,[].slice)) Regulamin w ramach współpracy influencerskiej UGC - Laser DeLux® ! function(w, d, t) { w.TiktokAnalyticsObject = t; var ttq = w[t] = w[t] || []; ttq.methods = ["page", "track", "identify", "instances", "debug", "on", "off", "once", "ready", "alias", "group", "enableCookie", "disableCookie"], ttq.setAndDefer = function(t, e) { t[e] = function() { t.push([e].concat(Array.prototype.slice.call(arguments, 0))) } }; for (var i = 0; i < ttq.methods.length; i++) ttq.setAndDefer(ttq, ttq.methods[i]); ttq.instance = function(t) { for (var e = ttq._i[t] || [], n = 0; n < ttq.methods.length; n++) ttq.setAndDefer(e, ttq.methods[n]); return e }, ttq.load = function(e, n) { var i = "https://analytics.tiktok.com/i18n/pixel/events.js"; ttq._i = ttq._i || {}, ttq._i[e] = [], ttq._i[e]._u = i, ttq._t = ttq._t || {}, ttq._t[e] = +new Date, ttq._o = ttq._o || {}, ttq._o[e] = n || {}; var o = document.createElement("script"); o.type = "text/javascript", o.async = !0, o.src = i + "?sdkid=" + e + "&lib=" + t; var a = document.getElementsByTagName("script")[0]; a.parentNode.insertBefore(o, a) }; ttq.load('C61P4F3VJ586PA3ACUC0'); ttq.page(); }(window, document, 'ttq');
Łódź Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Częstochowa Gdańsk Gdynia Kalisz Katowice Kielce Kraków Lublin Opole Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa, Egejska Warszawa, Hanki Czaki Warszawa, Widok Wrocław

Regulamin w ramach współpracy influencerskiej UGC

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem współpracy (dalej jako: “Współpraca”) jest LASERCARE SP. Z O. O. z siedzibą przy ul. Piotrkowska 224/226 90-360 Łódź, NIP 7252077046, KRS 0000517155, REGON 101803815.
 • W Akcji może wziąć udział każda osoba, która posiada aktywne i publiczne konto w serwisach społecznościowych Facebook lub Instagram, obserwowane przez co najmniej 500 rzetelnych obserwatorów, z którą Organizator nawiązał Współpracę na indywidualnie ustalonych zasadach (dalej jako: “Uczestnik”).
 • Regulamin określa warunki współpracy inluencerskiej UGC (dalej jako:,,Licencja”) do korzystania przez Organizatora z przekazanych przez Uczestników zdjęć, filmów, tekstów oraz innych materiałów odnoszących się do produktów i usług Laser Care Sp. z o.o., będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: “Utwory” lub “Materiały”).
 • Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest udzielenie licencji na korzystanie przez Organizatora z Utworów przekazanych w ramach Akcji (dalej jako: “Licencja”). Udzielenie Licencji odbywa się poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wg zasad sformułowanych w dalszej części Regulaminu.

 

§2 OPIS AKCJI I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W ramach Akcji Uczestnik umożliwia Organizatorowi prezentację w swoich kanałach sprzedażowych i reklamowych zdjęć, filmów oraz innych Materiałów przekazanych przez Uczestnika, przedstawiających odbyty zabieg lub serię zabiegów, w zależności od podjętej współpracy z Organizatorem.
 • Uczestnik przystępuje do Akcji na zaproszenie Organizatora, które wysyła poprzez wiadomość ze swojego konta na serwisie społecznościowym Facebook/Instagram lub poprzez wiadomość e-mail, bądź wysyłając swoje zgłoszenie poprzez stronę internetową Organizatora.
 • Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest akceptacja niniejszego Regulaminu, która następuje poprzez wysłanie przez Uczestnika wiadomości o treści “Wyrażam zgodę” w odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Organizatora lub poprzez wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia.
 • Materiały wysłane przez Uczestnika powinny przedstawiać przebieg oferowanej usługi oraz recenzję po jej wykonaniu, wraz z efektami.
 • Jeśli Materiał, poza usługą, przedstawia wizerunek Uczestnika, wyraża on zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora swojego wizerunku.
 • Jeśli Materiał poza usługami, przedstawia wizerunek osób trzecich, Uczestnik zapewnia, że wyraziły one zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora swojego wizerunku, przy czym Uczestnik zobowiązuje się na żądanie Organizatora taką zgodę przedstawić bądź zapewnia, że jest ustawowym przedstawicielem osoby, której wizerunek przedstawiony jest na Utworze.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia oraz dopuszczenia do Akcji tylko wybranych Materiałów, a odmowa ich wykorzystania nie wymaga uzasadnienia. Akcja ma charakter ciągły i trwa do czasu jej odwołania przez Organizatora.

 

§3 WARUNKI UDZIELENIA LICENCJI NA WYKORZYSTANIE UTWORÓW W RAMACH AKCJI

 • Uczestnik oświadcza, że:
  • jest wyłącznym autorem Utworu oraz, że może rozporządzać przysługującymi mu prawami autorskimi do Utworu w zakresie niezbędnym do udzielenia Licencji według niniejszego Regulaminu.
  • Utwory objęte Licencją nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich, jak i nie stanowią opracowania cudzego dzieła;
  • przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do Utworu nie są obciążone prawami osób trzecich.
 • Z chwilą akceptacji Regulaminu, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie Licencji na korzystanie z Utworu na wszystkich znanych w momencie udzielenia Licencji polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym m.in. na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w jakikolwiek sposób, w tym wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • obrót oryginałem i egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem oryginału albo egzemplarzy;
  • rozpowszechnianie Utworu, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, digitalizacja, wprowadzanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym Internetu (zwłaszcza, lecz nie wyłącznie, na stronach internetowych, w tym w sklepach internetowych należących do Organizatora, na kontach Organizatora w portalach sprzedażowych, w newsletterach oraz w ramach serwisów społecznościowych, w tym Facebook, Tik Tok, Instagram, intranetu i extranetu, jak i w materiałach prasowych, inkorporowanie Zdjęć do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego;
  • wykorzystywanie Utworu lub jego elementów do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych, m.in. w materiałach drukowanych, direct mailingu, Internecie (zwłaszcza, lecz nie wyłącznie na stronach internetowych, w tym w sklepach internetowych należących do Organizatora, na kontach Organizatora w portalach sprzedażowych oraz w ramach serwisów społecznościowych (w tym Facebook, Instagram, Tik Tok), jak i w materiałach promocyjno-reklamowych publikowanych na innych stronach internetowych), prasie, telewizji i innych;
 • Uczestnik akceptuje i wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Utworze, prowadzących do naruszenia jego integralności, jeśli jest to niezbędne dla korzystania z Utworu w ramach wskazanych pól eksploatacji.
 • Uczestnik udziela zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu i jego elementów składowych (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) oraz upoważnia Organizatora do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu i jego elementów składowych przez osoby trzecie, w tym upoważniania osób trzecich do udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie. Uczestnik zobowiązuje się do nieodwoływania tej zgody w okresie trwania Licencji.
 • W czasie trwania Licencji Organizator będzie oznaczać Utwór poprzez wskazanie na nim imienia i nazwiska Uczestnika, jego nazwy użytkownika w serwisie społecznościowym bądź jego pseudonimu.
 • W ramach Licencji Organizator nabywa prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji) na wymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji przez okres obowiązywania Licencji. Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień do korzystania z Utworu na inne podmioty według własnego uznania, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Uczestnika z tego tytułu.
 • Uczestnik zobowiązany jest do zwolnienia Organizatora z wszelkich ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z ich prawami do Utworów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo niepublikowania Utworów, zwłaszcza względem których wystąpią podejrzenia, że mogą być one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, naruszać dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.
 • Każda ze stron może wypowiedzieć Licencję z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • Chcąc wypowiedzieć Licencję Uczestnik wysyła do Organizatora wiadomość e-mail na adres marketing@laserdelux.pl lub wiadomość za pośrednictwem konta w serwisach społecznościowych Instagram lub Facebook. Należy wówczas podać Utwór/Utwory, którego/których dotyczy wypowiadana Licencja.
 • Organizator może wypowiedzieć Licencję przez:
  • usunięcie Utworu, którego dotyczy Licencja ze wszelkich nośników elektronicznych należących do Organizatora lub
  • wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika.

 

§4 DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych Uczestnika jest LASERCARE SP. Z O. O. z siedzibą przy ul. Piotrkowska 224/226 90-360 Łódź, NIP 7252077046, KRS 0000517155, REGON 101803815.
 • Wysyłając swoje zgłoszenie do Akcji Uczestnik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zgodnym z Regulaminem i udzieloną Licencją, w szczególności w zakresie koniecznym do:
  • zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z Utworów i jej wykonywania;
  • rozpowszechniania Utworów;
  • prowadzenia przez LASERCARE Sp. z o.o. kontaktu z Uczestnikiem (w tym w celu wypowiedzenia Licencji);
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami stron i osób trzecich.
 • Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być dostawcy usług IT oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres wykorzystywania Utworów i obowiązywania Licencji, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny dla dochodzenia, obrony lub ustalenia ewentualnych roszczeń.
 • Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Akcji i udzielenia Licencji na rzecz LASERCARE Sp. z o.o..
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje mu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego o art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem 
 • Wszelkie pytania w związku z Akcją i dotyczącym jej Regulaminem należy kierować na adres e-mail marketing@laserdelux.pl.
 • W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym Uczestnika oraz udostępni całość nowej wersji Regulaminu poprzez publikację pod adresem wskazanym w punkcie 1.
 • W przypadku zmiany Regulaminu Licencjodawcy, którzy uprzednio zaakceptowali Regulamin, mają prawo do jego wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu, co będzie skutkowało wypowiedzeniem Licencji.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje od 2024 r.
× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday