fbpx
Łódź Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Częstochowa Gdańsk Gdynia Kalisz Katowice Kielce Kraków Lublin Opole Płock Poznań Szczecin Toruń Warszawa, Egejska Warszawa, Hanki Czaki Warszawa, Widok Wrocław

 

 

REGULAMIN 

SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

Laser DeLux

 

 • Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin sprzedaży i świadczenia usług Laser DeLux, zwany dalej „Regulaminem” określa:
   1. zasady korzystania z usług świadczonych przez Salony Laser DeLux, a także 
   2. zasady i tryb zawierania z Klientami umów sprzedaży stacjonarnej w Salonach Laser DeLux oraz 
   3. zasady zawierania pomiędzy Salonami Laser DeLux a Klientami umów sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.laserdelux.pl
  2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcie „Salony Laser DeLux” oznacza salony kosmetyczne prowadzone na terenie Polski przez następujące podmioty gospodarcze:
LASER DELUX Aleksander Zatkeul. Piotrkowska, nr 224/226, 90-360 Łódź,

NIP: 7272305355, 

EVE Ewelina Majchrzakul.1 Maja 6/5, 09-402 Płock,

NIP: 77525887321,

LASER DELUX Agnieszka Albingier ul. Wczasowa 5, 91-615 Łódź, 

NIP: 7251253653,

LASER Katarzyna Marciniak ul. Lubicka 37/17, 87-100 Toruń, 

NIP: 7281875773,

LASER Kinga Jędrasik ul. Dietla 73/1, 31-050 Kraków,

NIP: 7272699992

LASER Małgorzata Jędrasik ul. Kołłątaja 8/1, 50-003 Wrocław,

NIP: 7271463359,

LILLY Agnieszka Kołaczyńska ul. Widok 16, 00-023 Warszawa,

NIP: 9481668844,

MA-DESIGN Aleksandra Muras ul. Wegi 25B/5, 80-299 Gdańsk,

NIP: 7251813218,

PROCLINIC Michał Rygiel ul. Szklarska 28/28, 54-138 Wrocław,

NIP: 8942532103,

ASL Beauty Anna Szymańczyk ul. Wieniawska 6/11, 20-071 Lublin,

NIP: 7962776173,

Beauty Lux Karina Kończyńska ul. Majkowska 17a,

62-800 Kalisz,

NIP: 6182023931,

Lasermed Anna Filińska-Tokarczyk 

 • Miiko Paulina Sikorska
ul. Polna 32

46-070 Dziekaństwo, Opolskie 

NIP: 9910031031

NIP: 7282784966 Al. Piłsudskiego 133D, lok.403 92-318 Łódź 

  1. Szczegółowy wykaz Salonów Laser DeLux, prowadzonych przez przedsiębiorców, o których mowa w punkcie 1.2 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Klienci Salonów Laser DeLux zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem skorzystania z Usług. Regulamin został podany do publicznej wiadomości w każdym z Salonów, a także na stronie internetowej pod adresem: www. laserdelux.pl/regulamin-sprzedazy-laser-delux. 

 

 • Definicje
  1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
Dzień Roboczydzień, który nie jest sobotą lub na podstawie prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, nie jest dniem wolnym od pracy,
Karta Podarunkowabon usługowy wydawany przez Salony Laser Delux, w formie papierowej (a w wypadku jego sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego – w formie elektronicznej pliku PDF), uprawniający jego posiadacza do zakupu Usług Salonu Laser Delux, w którym został zakupiony, do wartości limitu kwotowego wyrażonego w treści bonu usługowego,
Formularz Zamówienia on-lineinteraktywny formularz, o którym mowa w punkcie 8.2.2 Regulaminu, dostępny na stronie Sklepu internetowego pozwalający na określenie warunków umowy sprzedaży, w tym ilości Zabiegów w ramach zamawianego Pakietu Zabiegów, bądź wartości Karty Podarunkowej i umożlwiający złożenie zamówienia na Pakiet Zabiegów, lub Kartę Podarunkową, 
Klient osoba fizyczna zawierająca z Salonem Laser DeLux umowę sprzedaży lub korzystająca z Usług Salonów Laser DeLux,
Kodeks Cywilnyustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz.1145 – tekst jednolity)
Konsument osoba fizyczna która zawiera z Salonem Laser DeLux umowę sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 
Pakiet Zabiegówwiększa liczba Zabiegów (od 3 do 48) sprzedawanych przez Salony Laser Delux w ramach jednorazowo płatnego pakietu, którego cena jest niższa niż suma cen jednostkowych poszczególnych Zabiegów zawartych w danym pakiecie,
Potwierdzenie Zamówieniawiadomość e-mail wysłana przez Sprzedawcę, o której mowa w punkcie 9.2.3 Regulaminu, zawierająca potwierdzenie przyjęcia jego oferty Klienta
Pracownikosoba świadcząca Usługę w imieniu i na rachunek Salonu 
Regulaminniniejszy regulamin świadczenia usług Laser DeLux
Salon Laser DeLux lub Salonkażdy z salonów prowadzonych przez przedsiębiorców, o których mowa w punkcie 1.2 Regulaminu, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu
Sklep internetowysklep internetowy prowadzony przez Salony Laser DeLux pod adresem internetowym www.laserdelux.pl 
Sprzedawcajeden z przedsiębiorców, o których mowa w punkcie 1.2 Regulaminu, prowadzący Salon Laser DeLux, z którego Usług zamierza skorzystać Klient, wybrany przez Klienta za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu internetowego
Usługiusługi świadczone w Salonach w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców o których mowa w punkcie 1.2 Regulaminu, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu 
Zabiegwykonywana u Klienta, w ramach Usług świadczonych przez Salon, czynność kosmetyczna pielęgnacji ciała 

 

 • Wykonywanie Zabiegów 
  1. Salon może uzależnić wykonanie Zabiegu u Klienta od uprzedniego przeprowadzenia wywiadu z Klientem. Przedmiotem wywiadu jest ustalenie bądź wykluczenie istnienia przeciwwskazań do odbycia Zabiegu, a także określenie czy wykonanie Zabiegu nie stwarza ryzyka wystąpienia skutków ubocznych. W oparciu o dane z przeprowadzonego wywiadu Pracownik ustala także zalecenia okołozabiegowe. 
  2. W ramach wywiadu ustnego, jak również w treści wypełnianych przez Klienta, bądź z jego udziałem kart wywiadu medycznego, kart zabiegowych itp., Klient zobowiązany jest do udzielenia Pracownikowi prawdziwych informacji, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Salon nie ponosi odpowiedzialności za następstwa Zabiegu, w tym skutki uboczne, których wyłączną przyczyną jest świadome podanie przez Klienta nieprawdziwych informacji. 
  3. W wypadku wykonywania u Klienta cyklu Zabiegów w odstępach czasowych, przed przystąpieniem do kolejnego Zabiegu, Klient zobowiązany jest poinformować Pracownika o zaistniałych od czasu wywiadu, zmianach w zakresie informacji podanych w trakcie wywiadu.  
  4. Salon może uzależnić wykonanie Zabiegu u Klienta od poddania się Klienta tzw. próbie. Próba zabiegu polega na wykonaniu u Klienta czynności kosmetycznej na niewielkim fragmencie ciała w celu oceny reakcji Klienta na Zabieg, w tym ryzyka wystąpienia skutków ubocznych lub powikłań okołozabiegowych. 
  5. Salon ma prawo odmówić wykonania Zabiegu w wypadku:
   1. odmowy udzielenia przez Klienta informacji, o których mowa w punkcie 3.1 powyżej, a także 
   2. gdy z okoliczności jednoznacznie wynika, że podawane przez Klienta informacje, o których mowa w punkcie 3.1 powyżej są nieprawdziwe, bądź
   3. w razie innych wątpliwości Pracownika co do możliwości bezpiecznego wykonania Zabiegu u Klienta
  6. W trakcie wykonywania zabiegu Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Pracownika wykonującego Zabieg o pogorszeniu samopoczucia, wystąpieniu nadmiernych dolegliwości bólowych, bądź innych niepokojących objawów.
  7. Pracownik ma obowiązek udzielić Klientowi wszelkich informacji na temat wykonywanego Zabiegu, w tym poinformować o ryzykach wynikających z jego przeprowadzenia, w tym możliwych skutkach ubocznych i przeciwwskazaniach. Klient ma prawo do informacji o sposobie wykonania Zabiegu, w tym o parametrach przy których Zabieg jest wykonywany. 

 

 • Odpowiedzialność Salonów Laser DeLux
  1. Z zastrzeżeniem punktu 3.2 Regulaminu, Salony Laser DeLux ponoszą odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegów. 
  2. W celu uniknięcia wątpliwości Salony Laser DeLux zastrzegają, że nienależytego wykonania Usługi nie stanowi nieosiągnięcie efektu Zabiegu oczekiwanego subiektywnie przez Klienta, o ile Zabieg został przeprowadzony w sposób zgodny z zasadami sztuki i zachowaniem szczególnej staranności profesjonalisty.
  3. W wypadku wystąpienia niepożądanych następstw Zabiegu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Salonem Laser DeLux, w którym Zabieg był wykonywany, celem umożliwienia oceny skutków Zabiegu i przyczyn powstałych następstw oraz ustalenia sposobu dalszego postępowania.
  4. Reklamacje dotyczące wykonanych zabiegów mogą być zgłaszane ustnie, bądź pisemnie do Salonu Laser DeLux, który wykonywał Zabieg. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 
 • Warunki ogólne sprzedaży Usług 
 • Umowy pomiędzy Klientami a Salonami Laser DeLux zawierane są w języku polskim.
  1. Usługi zakupione w salonach Laser DeLux Klient może wykorzystać w ciągu 2 lat od daty zakupu. Jednak po dokonaniu płatności za Usługę, Klient w ciągu 3 miesięcy powinien umówić się na pierwszy termin realizacji Usługi (termin Zabiegu). Klient może to zrobić telefonicznie, bezpośrednio u obsługi salonu, za pomocą środków internetowych  – LiveChat, media społecznościowe, mail, system rezerwacji Moment.pl. 
  2. Usługi mogą być sprzedawane w ramach ograniczonych czasowo ofert promocyjnych.  W wypadku wprowadzenia ofert promocyjnych, szczegółowe warunki promocji podane są na stronie internetowej www.laserdelux.pl oraz dostępne w Salonach Laser DeLux. Dla Usług sprzedawanych na warunkach promocyjnych terminy, o których mowa w niniejszym punkcie 5.3 Regulaminu, mogą zostać określone odmiennie.
  3. Zabiegi, Pakiety Zabiegów oraz Karty Podarunkowe mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Salonie Laser Delux, w którym zostały zakupione. Powyższe dotyczy także Zabiegów, Pakietów Zabiegów oraz Kart Podarunkowych zakupionych poprzez Sklep internetowy, w którym Klient wskazuje Salon Laser Delux, z którego Usług chce skorzystać. Wykonanie Zabiegów, Pakietów Zabiegów lub wykorzystanie Kart Podarunkowych w innym Salonie Laser Delux niż  Salon Laser Delux, w którym zostały zakupione jest możliwe w indywidualnych wypadkach, wyłącznie za wyraźną zgodą Salonu Laser Delux, z którego Usług Klient ostatecznie chce skorzystać. 
  4. Klient ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny, zrezygnować z niewykorzystanego Zabiegu zakupionego osobno lub całego niewykorzystanego Pakietu Zabiegów (w wypadku niewykorzystania żadnego z Zabiegów w ramach Pakietu Zabiegów). W takim wypadku Klientowi przysługuje zwrot ceny za niewykorzystany Zabieg lub odpowiednio – Pakiet Zabiegów. 
  5. Z zastrzeżeniem punktu 5.6 Regulaminu, w wypadku rezygnacji Klienta z części Zabiegów zakupionych w ramach Pakietu Zabiegów (w wypadku częściowego wykorzystania Pakietu Zabiegów), Sprzedawca zwraca na rzecz Klienta różnicę pomiędzy ceną zakupionego i częściowo wykorzystanego Pakietu Zabiegów, a sumą wartości Zabiegów wykorzystanych w ramach danego Pakietu Zabiegów, przeliczoną według cen pojedynczych Zabiegów z daty zakupu Pakietu Zabiegów. 
  6. W wypadkach, o których mowa w punktach 5.4 i 5.5 Regulaminu, w celu dokonania zwrotu Klient musi posiadać dowód zakupu Usługi (paragon fiskalny, faktura VAT, Potwierdzenie Zamówienia). Uprawnienie Klienta, o którym mowa w punktach 5.4 i 5.5 Regulaminu nie wyłącza prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w Sklepie internetowym, o którym mowa w punkcie 10 Regulaminu.
  7. Postanowienia niniejszego punktu 5 Regulaminu nie uchybiają przepisom o odpowiedzialności Salonów Laser DeLux za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Usług. 

 

 • Sprzedaż Usług w stacjonarnych Salonach Laser DeLux
   1. Informacje na temat Usług sprzedawanych w stacjonarnych Salonach Laser DeLux oraz informacje dotyczące aktualnych promocji znajdują się w Salonach oraz na stronie internetowej www.laserdelux.pl. 
   2. Usługi sprzedawane są w stacjonarnych Salonach Laser DeLux w postaci:
    1. pojedynczych Zabiegów, 
    2. Pakietów Zabiegów, bądź w formie 
    3. Kart Podarunkowych. 
   3. Płatności za Usługi mogą być dokonywane za pomocą gotówki, karty płatniczej, karty kredytowej, karty podarunkowej lub za pomocą przelewu internetowego. W wybranych Salonach możliwa jest płatność w systemach ratalnych. Ceny Usług są podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).
   4. Do każdej zakupionej Usługi  nabywca otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT. W celu uzyskania faktury VAT Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę Salonu podczas dokonywania płatności.
 • Sprzedaż w Sklepie internetowym
   1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące się do Pakietów Zabiegów i Kart Podarunkowych (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Salony Laser DeLux prowadzą sprzedaż Pakietów Zabiegów oraz Kart Podarunkowych. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
   3. Potwierdzenia zakupu Pakietów Zabiegów oraz Kart Podarunkowych, uprawniające do skorzystania przez Klienta z Usług na warunkach niniejszego Regulaminu, dostarczane są Klientowi wyłącznie w wersji elektronicznej. Salony Laser DeLux nie pobierają żadnych opłat za dostawę ww. potwierdzeń zakupów. 
   4. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
    1. urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (w wersji nie niższej niż:  Firefox 76, Chrome 81, Microsoft Edge 81, Safari 13) z włączoną obsługą tzw. cookies,
    2. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
   5. Do otwarcia elektronicznej karty podarunkowej w formacie PDF (Portable Document Format) niezbędne jest darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inne oprogramowanie obsługujące ten format plików (np. przeglądarka Chrome).
   6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane działanie siły wyższej, bezprawnym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Składanie zamówień w Sklepie internetowym
 • Zamówienie na Pakiet Zabiegów można złożyć w Sklepie internetowym z poziomu zakładki „Cennik” lub zakładki „Oferty Specjalne” oraz zakładki “Depilacja laserowa” i “Depilacja laserowa dla mężczyzn”. Zamówienie na Kartę Podarunkową można złożyć w Sklepie internetowym z poziomu zakładki „Oferty Specjalne”. 
 • W celu złożenia zamówienia Klient powinien kolejno:
   1. na stronie głównej www.laserdelux.pl wybrać miasto i Sprzedawcę (konkretny Salon Laser DeLux, z którego Usług Klient zamierza skorzystać), klient może wybrać miasto również przechodząc z innych zakładek, np. CENNIK.   
    1. kliknąć przycisk „Kup On-line” przy wybranym Pakiecie Zabiegów lub Karcie Podarunkowej,
    2. wypełnić Formularz Zamówienia on-line zawierający następujące dane:
     1. miasto, w którym Klient chce realizować Usługę,
     2. ilość Zabiegów w ramach zamawianego Pakietu Zabiegów, albo wartość zamówionej Karty Podarunkowej,
     3. imię i nazwisko Klienta,
     4. numer telefonu Klienta,
     5. adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta,
    3. kliknąć przycisk „Kup i Zapłać”, 
    4. dokonać płatności za zamówiony Pakiet Zabiegów, bądź Kartę Podarunkową za pośrednictwem systemu płatności online BlueMedia.
   1. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 • Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego
   1. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie Formularza Zamówienia on-line przyciskiem „Kup i Zapłać)”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
   2. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty e-mail:
    1. e-mail od operatora płatności informujący o rozpoczęciu procesu płatności, lub (oraz) e-mail od operatora płatności informujący o przyjęciu płatności i zaksięgowaniu wpłaty,
    2. e-mail od Sprzedawcy zawierający potwierdzenie przyjęcia jego oferty (dalej nazywany „Potwierdzeniem Zakupu”) drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia i jednocześnie potwierdzenie zawarcia z Klientem umowy sprzedaży Pakietu Zabiegów, bądź Karty Podarunkowej,
    3. Wiadomość e-mail, o której mowa w punkcie 9.2.3 Regulaminu stanowi potwierdzenie zakupu Pakietu Zabiegów uprawniające do skorzystania z Usług Sprzedawcy na warunkach określonych w treści niniejszego Regulaminu, w tym w treści punktu 5 Regulaminu. 
   3. W wypadku zakupu Karty Podarunkowej do wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 9.2.4 Regulaminu załączona zostanie karta podarunkowa w formacie PDF zawierająca dane wskazane przez Klienta w treści Formularza Zamówienia on-line lub dane podane przez Klienta drogą telefoniczną.
   4. Wiadomość email, o której mowa w punkcie 9.3 Regulaminu jest wysyłana przez Sprzedawcę ręcznie, co oznacza że nie jest generowana przez automatyczny system pocztowy. Z uwagi na powyższe Salony Laser DeLux zastrzegają, że ww. wiadomość e-mail zostanie przesłane Klientowi nie później niż w ciągu jednego (1) Dnia Roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 •   Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
   1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Pakietu Zabiegów, bądź Karty Podarunkowej, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Pakietu Zabiegów, bądź Karty Podarunkowej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.
   2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Sprzedawcy wskazany w Potwierdzeniu Zakupu. W wypadku omyłkowego przesłania przez Konsumenta ww. oświadczenia, nie na adres Sprzedawcy, a na adres dowolnego z Salonów Laser Delux wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, oświadczenie uważane będzie za skutecznie złożone. Stosowny formularz odstąpienia od umowy sprzedaży jest przesyłany Konsumentowi za pośrednictwem poczty e-mail wraz z Potwierdzeniem Zakupu, o którym mowa w punkcie 9.2.3 Regulaminu. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
   3. Wskazany powyżej 14-dniowy termin liczony jest od dnia, w którym Konsument otrzymał wiadomość e-mail, o której mowa w punkcie 9.2.3 Regulaminu (Potwierdzenie Zakupu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsumentowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności. W takim wypadku dostarczone Konsumentowi Pakiet Zabiegów lub Karta Podarunkowa zostają anulowane przez Sprzedawcę co nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony Konsumenta.
   5. Zwrot płatności na rzecz Konsumenta i anulowanie Pakietu Zabiegów lub Karty Podarunkowej powinny nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 • Reklamacje
   1. Salony Laser DeLux zobowiązują się dostarczyć Klientom Pakiety Zabiegów lub Karty Podarunkowe wolne od wad i ponoszą odpowiedzialność, jeżeli sprzedane Pakiety Zabiegów lub Karty Podarunkowe mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
   2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z treści niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres lub e-mail Sprzedawcy (konkretnego Salonu Laser DeLux, z którego Usług Klient zamierza skorzystać) wskazany w treści wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 9.2.3 Regulaminu, a także w Załączniku nr 1 do Regulaminu).
   3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
   1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i w tym zakresie posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
    2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów
   2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może uzyskać na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • W związku z zawieraniem umów sprzedaży na odległość (za pośrednictwem Sklepu internetowego) Salony Laser DeLux przetwarzają dane osobowe Klientów zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w Polityce Prywatności i Cookie na stronie https://www.laserdelux.pl/polityka-prywatnosci-i-cookie.
   1. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Laser DeLux należy przesyłać na adres marketing@laserdelux.pl 
 • Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Salonów Laser DeLux można kierować na adres e-mail: marketing@laserdelux.pl
  2. Salony Laser DeLux zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Nowe postanowienia będą wiążące od chwili ich opublikowania w Salonach Laser DeLux i na stronie internetowej www.laserdelux.pl.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 – tekst jednolity).
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11-05-2020 r.

 

Załącznik nr 1

do regulaminu świadczenia usług Laser DeLux

 

PrzedsiębiorcaDane adresoweDane Salonów
LASER DELUX Aleksander Zatkeul. Piotrkowska, nr 224/226, 90-360 Łódź,

NIP: 7272305355, 

REGON: 100924669

Laser DeLux, Warszawa ul. Czaki 2, Łódź, Piotrkowska 224/226, Kielce ul. Wesoła 13/15, Szczecin, al. Wojska Polskiego 36, Białystok ul. Nowy Świat 3 lok 9, 
EVE Ewelina Majchrzakul.1 Maja 6/5, 09-402 Płock,

NIP: 77525887321,

REGON: 363412922

Laser DeLux

ul.1 Maja 6/5, 09-402 Płock. 

LASER DELUX Agnieszka Albingier ul. Wczasowa 5, 91-615 Łódź, 

NIP: 7251253653,

REGON: 471999102

Laser DeLux Bielsko-Biała

ul. Szkolna 2 

43-300 Bielsko-Biała

LASER Katarzyna Marciniak ul. Lubicka 37/17, 

87-100 Toruń, 

NIP: 7281875773,

REGON: 101846960

Laser DeLux Toruń

ul. Lubicka 37/17, 87-100 Toruń

Laser DeLux Bydgoszcz

ul. Mieczysława Karłowicza 22 lok. 42

85-092 Bydgoszcz.

LASER Kinga Jędrasik ul. Dietla 73/1, 

31-050 Kraków,

NIP: 7272699992

REGON: 101811631

Laser DeLux Kraków ul. Dietla 73/1

31-050 Kraków

LASER Małgorzata Jędrasik ul. Kołłątaja 8/1, 

50-003 Wrocław,

NIP: 7271463359,

REGON: 100282254 

Laser DeLux Wrocław

ul. Kołłątaja 8/1, 50-003 Wrocław

LILLY Agnieszka Kołaczyńska ul. Widok 16, 

00-023 Warszawa,

NIP: 9481668844,

REGON: 142640778

ul. Egejska 17 unit 5

02-764 Warszawa

ul. Widok 16

00-023 Warszawa

MA-DESIGN Aleksandra Muras ul. Wegi 25B/5, 

80-299 Gdańsk,

NIP: 7251813218,

REGON:  100444449

Laser DeLux Gdańsk, ul. Grunwaldzka 41, 80-243 Gdańsk

Laser DeLux Gdynia, ul. Antoniego Abrahama 74, 81-393 Gdynia

PROCLINIC Michał Rygiel ul. Szklarska 28/28, 

54-138 Wrocław,

NIP: 8942532103,

REGON: 933042766

Laser DeLux Opole, ul. Reymonta 1846-020 Opole.
ASL Beauty Anna Szymańczyk ul. Wieniawska 6/11,

20-071 Lublin,

NIP: 7962776173,

REGON: 368544350 

Laser DeLux Lublin, ul. Wieniawska 6/11, 20-071
Beauty Lux Karina Kończyńska ul. Majkowska 17a, 

62-800 Kalisz,

NIP: 6182023931,

REGON: 302078215

Laser DeLux Poznań 

ul. Zwierzyniecka 32/35

60-814 Poznań

Laser DeLux Kalisz

ul. Majkowska 17a, 

62-800 Kalisz 

LASERMED ANNA FILIŃSKA TOKARCZYK ul. Polna 32, 

46-070 Dziekaństwo, Opolskie

NIP: 9910031031 

REGON: 368765683

Laser DeLux Opole

Reymonta 18

46-020 Opole

Miiko Paulina SikorskaAl. marsz. Józefa Piłsudskiego 133d/403

92-318 Łódź, Polska

NIP: 7282784966

REGON: 385666901

Laser Delux
Aleja Wojska Polskiego 36, 70-475, Szczecin, Polska.