(function() { var script = document.createElement('script'); script.src = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/babel-polyfill/6.26.0/polyfill.min.js'; script.async = true; document.head.appendChild(script); }()) var __cp = { "id": "N_Z-izFEexO7tCYiYWKJz8Sb0ulmB2cvLkxr0fFOf_w", "version": "1.1" }; (function(window, document) { var cp = document.createElement('script'); cp.type = 'text/javascript'; cp.async = true; cp.src = "++cdn-widget.callpage.io+build+js+callpage.js".replace(/[+]/g, '/').replace(/[=]/g, '.'); var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(cp, s); if (window.callpage) { alert('You could have only 1 CallPage code on your website!'); } else { window.callpage = function(method) { if (method == '__getQueue') { return this.methods; } else if (method) { if (typeof window.callpage.execute === 'function') { return window.callpage.execute.apply(this, arguments); } else { (this.methods = this.methods || []).push({ arguments: arguments }); } } }; window.callpage.__cp = __cp; window.callpage('api.button.autoshow'); } })(window, document); window.__lc = window.__lc || {}; window.__lc.license = 4442131; ;(function(n,t,c){function i(n){return e._h?e._h.apply(null,n):e._q.push(n)}var e={_q:[],_h:null,_v:"2.0",on:function(){i(["on",c.call(arguments)])},once:function(){i(["once",c.call(arguments)])},off:function(){i(["off",c.call(arguments)])},get:function(){if(!e._h)throw new Error("[LiveChatWidget] You can't use getters before load.");return i(["get",c.call(arguments)])},call:function(){i(["call",c.call(arguments)])},init:function(){var n=t.createElement("script");n.async=!0,n.type="text/javascript",n.src="https://cdn.livechatinc.com/tracking.js",t.head.appendChild(n)}};!n.__lc.asyncInit&&e.init(),n.LiveChatWidget=n.LiveChatWidget||e}(window,document,[].slice)) Program lojalnościowy - salon kosmetyki laserowej - Laser DeLux® ! function(w, d, t) { w.TiktokAnalyticsObject = t; var ttq = w[t] = w[t] || []; ttq.methods = ["page", "track", "identify", "instances", "debug", "on", "off", "once", "ready", "alias", "group", "enableCookie", "disableCookie"], ttq.setAndDefer = function(t, e) { t[e] = function() { t.push([e].concat(Array.prototype.slice.call(arguments, 0))) } }; for (var i = 0; i < ttq.methods.length; i++) ttq.setAndDefer(ttq, ttq.methods[i]); ttq.instance = function(t) { for (var e = ttq._i[t] || [], n = 0; n < ttq.methods.length; n++) ttq.setAndDefer(e, ttq.methods[n]); return e }, ttq.load = function(e, n) { var i = "https://analytics.tiktok.com/i18n/pixel/events.js"; ttq._i = ttq._i || {}, ttq._i[e] = [], ttq._i[e]._u = i, ttq._t = ttq._t || {}, ttq._t[e] = +new Date, ttq._o = ttq._o || {}, ttq._o[e] = n || {}; var o = document.createElement("script"); o.type = "text/javascript", o.async = !0, o.src = i + "?sdkid=" + e + "&lib=" + t; var a = document.getElementsByTagName("script")[0]; a.parentNode.insertBefore(o, a) }; ttq.load('C61P4F3VJ586PA3ACUC0'); ttq.page(); }(window, document, 'ttq');

*Wszystkie przekreślone kwoty na stronie to najniższe ceny z 30 dni przed obniżką

Łódź Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Częstochowa Gdańsk Gdynia Kalisz Katowice Kielce Kraków Lublin Opole Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa, Egejska Warszawa, Hanki Czaki Warszawa, Widok Wrocław
Laser DeLux / Oferty specjalne

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy dla stałych klientów Laser DeLux

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY W LASER DELUX
Zbieraj punkty i odbieraj atrakcyjne nagrody! Za każde uzbierane 1000 punktów otrzymujesz bon o wartości 50 zł! Poznaj szczegóły programu lojalnościowego!

Jak przystąpić do programu lojalnościowego w Laser Delux?
Poinformuj kosmetologa o chęci przystąpienia do programu lojalnościowego podczas wizyty w salonie. Możesz nas także powiadomić drogą telefoniczną lub elektroniczną - np. wysyłając e-mail.
Podaj swój aktualny adres e-mail na który będą przychodziły informacje o programie np. o stanie puntków.

Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin określa zasady działania i warunki uczestnictwa Programu Lojalnościowego dla Klientów salonów Laser DeLux w całej Polsce.

Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Laser DeLux Aleksander Zatke z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 224/226,90-360 Łódź oraz wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Laser DeLux działające pod marką handlową Laser DeLux (załącznik 2).

Program Lojalnościowy obejmuje klientów salonów Laser DeLux należących do Organizatora, jak i będących we franczyzie, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wykaz salonów Organizatora znajduje się na stronie www.laserdelux.pl.

I. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program lojalnościowy to działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie.
Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa w okresie wskazanym w niniejszym regulaminie.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

Uczestnikiem programu może zostać również osoba niepełnoletnia, pod warunkiem wyrażenia zgody prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.
Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę ustną, pisemną lub elektroniczną.
W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.
III. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

W Programie Lojalnościowym zbiera się punkty, które następnie można wykorzystać na bony. Bony można wykorzystywać na dowolne zabiegi w salonach Organizatora.
Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony.
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
O ilości posiadanych punktów Uczestnik może dowiedzieć się także osobiście w każdym salonie Organizatora lub za pomocą drogi telefonicznej lub e-mailowej.
V. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora - we wszystkich salonach Laser DeLux.
Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.
VI. REKLAMACJE

O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien na bieżąco informować Organizatora.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail lub telefon.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
VII. DANE OSOBOWE

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Laser DeLux Aleksander Zatke z siedzibą w Łodzi (90-360) przy ul. Piotrkowskiej 224/226. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@laserdelux.pl.
Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym marki Laser DeLux oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym marki Laser DeLux i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.
Ponadto Administrator informuje, że uczestnik programu lojalnościowego marki Laser DeLux ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: marketing@laserdelux.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik 1:

Punkty zdobyte w Programie Lojalnościowym można zabierać w następujący sposób:
- każda wydana złotówka w dowolnym salonie Organizatora to 1 punkt.
(Przelicznik 2,00 zł = 1 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług).
- z okazji urodzin Uczestnik otrzymuje 50 punktów
- polecenie nowego Klienta to 100 punktów
- napisanie i wystawienie opinii na Facebooku to 50 punktów
- napisanie i wystawienia opinii na Google Maps to 50 punktów
- przystąpienie do programu Lojalnościowego 50 punktów

Wartości punktów, które można wykorzystywać na bony:

- 1000 punktów to bon 50 zł
- 2000 punktów to bon 100 zł
- 3000 punktów to bon 150 zł
- 4000 punktów to bon 200 zł
- 5000 punktów to bon 250 zł

O chęci wykorzystania punktów na bon należy poinformować pracownika w salonie Organizatora.

Załącznik 2

Przez Grupę LASER DELUX rozumiemy następujące podmioty prowadzące na terenie Polski salony pod marką handlową LASER DELUX:

1. LASERCARE SP. Z O.O. NIP 7252077046, ul. Piotrkowska, nr 224/226, 90-360 Łódź
2. LASER DELUX Agnieszka Albingier NIP: 7251253653, ul.Wczasowa 5, 91-615 Łódź
3. LASER Kinga Jędrasik NIP: 7272699992, ul.Dietla 73/1, 31-050 Kraków
4. LASER Małgorzata Jędrasik NIP: 7271463359, ul.Kołłątaja 8/1, 50-003 Wrocław
5. LILLY Agnieszka Kołaczyńska NIP: 9481668844, ul.Widok 16, 00-023 Warszawa
6. MA-DESIGNAleksandra Muras NIP: 7251813218, ul.Wegi 25B/5, 80-299 Gdańsk
7. MIRAD Adam Andryszczak NIP: 7282245235, ul.Tuwima 86/6, 90-026 Łódź
8. PROCLINIC Michał Rygiel NIP: 8942532103, ul.Szklarska 28/28, 54-138 Wrocław
9. ASL Beauty Anna Szymańczyk NIP 7962776173, ul. Wieniawska 6/11, 20-071 Lublin
10. Beauty Lux Karina Kończyńska NIP: 6182023931, ul. Majkowska 17a, 62-800 Kalisz

promotion image

zobacz inne promocje